ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА АКВАРЕЛ ООД С РИСУНКА ИЛИ ЕСЕ НА ТЕМА “ЗАЩО ИСКАМ ДА СЕ ВЪРНА ПРИСЪСТВЕНО В КЛАС“

Публикувана от Inna 18/01/2022 0 Коментар(и)

РАЗДЕЛ 1.

ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА

1.       Възложител на конкурса “ЗАЩО ИСКАМ ДА СЕ ВЪРНА ПРИСЪСТВЕНО В КЛАС“ във Facebook “ („конкурса“) е АКВАРЕЛ ООД.

2.       Организатор на конкурса е АКВАРЕЛ ООД , гр. Пловдив, бул. „Цариградско шосе“ № 32 Б („Организатор“).

3.       Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията, сроковете и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на конкурса (наречени тук по-долу „Официални правила“), както и на условията за ползване на Facebook страницата на Акварел ООД .

4.       Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на конкурса на интернет адрес: https://www.akvarel.net

5.       Организаторът на конкурса си запазва правото да модерира съдържанието, публикувано на страницата на Акварел ООД  във Facebook в съответствие с правилата за ползване на Facebook и по преценка на Организаторa, както и да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет на адрес: https://www.akvarel.net

6.       Този конкурс по никакъв начин не e одобрен,

администриран или свързан с META / Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с конкурса, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към META / Facebook. Всеки участник в конкурса предоставя своите рисунка или  есе и данни на Организатора, а не на META /Facebook.

РАЗДЕЛ 2.

ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

1.       Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

1.       Продължителността на конкурса е от 28.01.2022 г. до 23:59 часа на 13.02.2022 г. включително, като участниците следва да изпратят  своите рисунка или есе на e-mail: ese@akvarel.net .

РАЗДЕЛ 4.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1.       Конкурсът е отворена за участие на всички физически лица над 6 -годишна възраст, с изключение на служителите на АКВАРЕЛ ООД, свързани с конкурса; както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители, братя, сестри и съпрузи).

2.       С участието си, участниците декларират, че имат навършени 6 години и са действащи ученици към момента на участието в настоящия конкурс.

3.       Участието в конкурса не е обвързано с покупка.

РАЗДЕЛ 5.

МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

1.       Всеки желаещ да участва в конкурса трябва да посети https://www.akvarel.net и да се запознае с Официалните правила на конкурса.

2.       Всеки желаещ да участва в конкурса трябва да има активен профил във Facebook (www.meta.com) според Условията за ползване на платформата.

3.       Всеки желаещ да участва в конкурса “ЗАЩО ИСКАМ ДА СЕ ВЪРНА ПРИСЪСТВЕНО В КЛАС“ във Facebook трябва да е запознат с официалните правила за участие публикувани в https://www.akvarel.net

4.       За валидно участие се счита всяка рисунка (за възрастова група 1-4 клас) или есе ( за възрастова група 5-12клас ), изпратено на e-mail ese@akvarel.net  в съответствие със сроковете, описани в Раздел 3, както и

условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.

5.       След края на периода за гласуване в конкурса (23:59 часа на 23.02.2022 г.) 90 / деведесет/ участници, по 30 / тридесет/  във всяка възрастова категория събрали най- много харесвания  ще бъдат прегледани от независима комисия и 6 / шест / от тях , по 2 / двама/ от възрастова категория ще получат награди. Имената на победителите ще бъдат обявени на 03.03.2022 г. и публикувани на сайта на АКВАРЕЛ ООД https://www.akvarel.net  и на страницата на фирмата във Facebook на 03.03.2022 г.

РАЗДЕЛ 6.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

1.        Ще бъдат изтеглени 6 (шест) победители по 2-ма във всяка категория. Наградите в конкурса “ЗАЩО ИСКАМ ДА СЕ ВЪРНА ПРИСЪСТВЕНО В КЛАС“ във Facebook са разделени

на две групи :

1-ва награда във всяка една от категориите е :  Обзавеждане на класна стая включваща 26 чина FT707 с плот Compact Laminate с вградено приложение SD-Умен чин , 26 стола FT2800, комплект учителско бюро и стол и допълнителна индивидуална награда за автора на спечелилата творба.

2-ра награда във всяка една от категориите е : Обзавеждане на класна стая включваща 26 чина ADS 301 с плот Versalit с вградено приложение SD-Умен чин, 26 стола FT2800 , комплект учителско бюро и стол и допълнителна индивидуална награда за автора на спечелилата творба.

2.       Едно участвало в Кампанията лице, избрано за печелившо в конкурса, получава само една награда за своя клас.

3.       Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

4.       Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

РАЗДЕЛ 7.

УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ

1.       Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез:

– публикация на страницата на Акварел ООД във Facebook

–  телефонно обаждане на посочения от победителя телефон за контакт

– електронно съобщение на посочения от победителя e-mail за контакти

на 03.03.2022 г.

2.       В случай, че победителят не може да приеме наградата или не осъществи контакт с Организатора в рамките на 168 часа след уведомяването за спечелване на награда, губи правото за ползване на наградата. Наградата не може да бъде прехвърляна на друго лице.

3.       Организаторът не носи отговорност за подадена от победител непълна, неточна или грешна информация за контакт и получаване на награда: имена, e-mail адрес, телефон за връзка , населено място,  име на учебно заведение  или друга необходима информация. Всички предоставени от печелившия участник данни ще бъдат обработвани единствено и само за целите на конкурса и предоставянето на наградата, като след самото предоставяне на наградата ще бъдат надлежно изтрити, при пълна конфиденциалност и няма да бъдат съхранявани повече.

4.       Спечелилият участник ( клас / училище ) е задължен 

да си сътрудничи с Организатора по всички въпроси, свързани с получаването на наградата. Ако победителят не изпълни задълженията си, отнасящи се до това сътрудничество, и по този начин възпрепятства постигането на съгласие за приемането и доставянето на наградата, това се считат за обстоятелства, в които Организаторът не носи отговорност. Уговореният с Организатора период от време не може да бъде удължаван и в случай, че участникът-победител не спази крайния срок, тя/той ще изгуби правото си на награда.

5.       Публикацията на победителите ще бъде направена на 03.03.2022.

6.       Участник, който спечели награда, се съгласява неговото име и кратко интервю  с него да бъдат публикувани във  Facebook страницата на Акварел ООД, както и на сайта https://www.akvarel.net.

РАЗДЕЛ 8.

ПРОЦЕДУРА ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

1.       За валидно се счита всяко участие с изпратена на имейл ese@akvarel.net снимка на рисунка или есе според изложеното в Раздел 4 и Раздел 5 и в рамките на сроковете, упоменати в Раздел 3.

2.       Организаторът няма да разглежда снимки, които:

●        не отговарят на изискванията по Раздел 4;

●        увреждат права на трети лица, включително: авторски права, запазени марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;

●        рекламират алкохол, наркотици, порнография, тютюн, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират опасни действия;

●        рекламират политически идеи или съобщения;

●        съдържащи някаква лична информация за лице, различно от участника, което може да бъде разпознато (име, адрес, др.). Участниците са отговорни за всички последици от оповестяването на такава информация;

●        нарушават законите на страната или накърняват добрите нрави;

●        препращат към порнография, неприлични действия, 

сексуални и/или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;

●        съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;

●        не са авторски;

3.       Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

4.  Организаторът на конкурса не носи отговорност пред трети лица, в случай, че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай, че с действията си накърняват техни права или законни интереси.

РАЗДЕЛ 9.

ОТГОВОРНОСТ

1.       Организаторът на конкурса не носи отговорност за публикуваните коментари и няма да участва като страна по съдебни производства за коментари, публикувани в 

рамките на конкурса.

2.       Всички рисунки или есета , изпратени  след определения краен срок на конкурса, нямат право да участват в конкурса.

3.       Организаторът на конкурса няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след изтичането на срока на конкурса.

4.       Организаторът на конкурса отговаря за качеството на наградите.

5.       Организаторът не носи отговорност и няма да покрие каквито и да било евентуални допълнителни разходи за интернет на участник в конкурса, натрупани вследствие на действия, свързани с участие в конкурса.

6.       Организаторът на конкурса не носи отговорност за каквито и да били технически неизправности и посегателства на и срещу платформата META /Facebook,

РАЗДЕЛ 10.

 

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

1.       Не се допуска размяна на награди за пари и други алтернативи.

РАЗДЕЛ 11.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА

1.       Организаторът има неотменимото право да прекрати конкурса по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят злоупотреби с права по тези правила, масово нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи никаква компенсация.

РАЗДЕЛ 12.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

1.       Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на конкурса и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 13.

ПУБЛИЧНОСТ

1.       С участието си в настоящата конкурс участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като необходимо условие за участие в конкурса и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на конкурса и в частност за 

целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, профилна снимка в Facebook / Instagram или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в интернет материали от Организатора за нуждите на конкурса, като не се дължи заплащане от негова страна.

2.       С участието си в настоящата конкурс участниците дават изричното си съгласие публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на конкурса за целите и нуждите на конкурса и в частност дава съгласието си за публичното им показване във  Facebook страницата на Акварел ООД, както и на сайта https://www.akvarel.net.

РАЗДЕЛ 14.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1.       Официалните правила ще бъдат достъпни за целия период на конкурса в интернет страницата на адрес: https://www.akvarel.net

2.       Участвайки в тази конкурс, участниците приемат да се ангажират с настоящите Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.

 

Напишете коментар