Общи условия

Внимание! Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате корпоративния web сайт akvarel.bg . Използването на web сайтaозначава, че приемате тези условия.

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1.Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между:

Акварел ООД, гр. Пловдив, бул.Цариградско шосе No 32Б, Район Източен, ЕИК 825297318, представлявано от Красимир СтояновМоллов ,наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ , на електронния магазин „ www.akvarel.bg”, наричан по-долу „ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2.Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1.Наименование на Доставчика: Акварел ООД

2.Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Цариградско шосе 32Б

3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Пловдив, бул. Цариградско шосе 32Б

4. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. Цариградско шосе 32Б, Email: akvarel@akvarel.bg, тел: +359 32 633607

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 825297318,

6.Номер на удостоверение за администратор на личните данни No 5940

7.Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,

ул. "Иван Евстатиев Гешов" No 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.

София, пл."Славейков" No4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща ли

ния: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

8.Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност No BG825297318

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3.ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в

Интернет www.akvarel.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1.Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на

ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за

предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или

изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на

страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН,съгласно по поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН

МАГАЗИН;

6.Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4.Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите,

предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката,потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5.(1)Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките,

предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.akvarel.bg.

или друго средство за комуникация от разстояние.

(2)По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената,

обявена от Доставчика на адреса на EЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5)Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6.(1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подписи чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2)Предполага се, че електронните изявления,извършени от

Ползвателите на сайта,са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползва

телят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7.(1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2)Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните " Прочел съм и съм съгласен с Общи условия " и "Продължи", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4)Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, рез

изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията.

Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5)При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни.

Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в

регистрацията си, в случай на промяна.

(6)В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8.(1)Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „

Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия.

Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2)При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика

на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3)Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след

потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от

Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

V. ДОСТАВКА

1. (1) Доставката се извършва от Доставчика лично или чрез куриерски фирми, според условията за доскавка

(2) Доставки извън пределите на Република България могат да бъдат извършени само въз основа на индивидуално договаряне – моля, свържете се с нас на e-mail order@akvarel.bg

(3) В случай че Ползвателът не бъде намерен на посочения от него адрес за доставка, или адресът му е непълен или неточен или не бъдат създадени съответни условия за доставка след повече от два опита за доставка:

а) в случай че Ползвателът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, стоката се съхранява в офис на куриерската фирма за срок от 7 дни, като Доставчикът уведомява Ползватела на посочения от същия e-mail за срока на съхранението и за офиса на куриерската фирма. В случай че Ползвателът не получи стоката и в срока по предходното изречение, Доставчикът се освобождава от задължението си за доставка. Доставчикът се задължава да върне на Ползватела платената от същия сума, намалена с извършените от Доставчика разходи по доставката, в срок от 10 работни дни, считано от изтичането на срока по изречение първо.

б) в случай че Ползвателът не е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, стоката незабавно се връща обратно на Доставчика, който се освобождава от задължението си за доставка.

2. (1) Ползвателът има право да откаже да получи доставената стока само ако:

– пратката съдържа стоки, различни по вид и/или количество от поръчаните от Ползватела;

– стоката е повредена при транспортирането й по начин, който пречи на употребата й по предназначение;

 (2) Ползвателът уведомява Доставчика за отказа да получи доставената стока най-късно в деня, следващ деня на отказа.

(3) В случай че Ползвателът е заплатил поръчаната стока авансово, при поръчката, Доставчикът се задължава да върне на Ползватела платената от същия сума в срок от 5 работни дни, считано от уведомлението за основателен отказ.

VI. ОТКАЗ НА ПОЛЗВАТЕЛА ОТ ДОГОВОРА

1. (1) Ползвателът има право в срок от 7 работни дни, считано от получаването на стоката, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от договора, като уведоми Доставчика на e-mail order@akvarel.bg, и да върне получената стока. В уведомлението за отказ Ползвателът задължително посочва банкова сметка, по която да му бъде възстановена цената на стоката.

(2) Правото на отказ е изключено, ако стоката е с нарушена опаковка или нарушени етикети.

(3) Връщането на стоката се извършва на разноски на Ползватела.

2. В случай че Ползвателът упражни правото си на отказ и върне получената стока, Доставчикът е длъжен в срок от 10 работни дни, считано от деня, в който получи върнатата стока, да възстанови на Ползватела платената от последния цена на стоката, без стойността на разноските по доставката. Връщането на цената на стоката се извършва по посочената от Ползватела в уведомлението банкова сметка.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. (1) Доставчикът полага грижа информацията в електронния магазин да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

(2) Доставчикът не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола Доставчика. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до електронния магазин, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Доставчика.

(3) Авторските права върху съдържанието на електронния магазин принадлежат на Доставчика. За нарушения на авторското право отговорните лица носят отговорност съгласно действащото законодателство.

СУК ISO 9001:2015, Политика по качеството, версия 01/01.07.2018г.

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО


Нашата основна цел е да предлагаме продукти с високо качество, които в максимална степен да удовлетворяват изискванията на нашите клиенти, както и да постигаме стабилно икономическо и финансово ниво на дружеството.


Като поема своята отговорност в изграждането, поддържането и постоянното подобрение на Системата за управление на качеството, ръководството ще се придържа към следните основни принципи:

  • Насоченост към клиента - Съзнаваме отговорността си и се стремим да задоволяваме в максимална степен настоящите и бъдещи потребности на всички заинтересовани страни, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания при осъществяване на дейностите, свързани с внос и търговия с канцеларски и офис материали, ученически пособия, детски стоки;

  • Лидерство на ръководството – ръководството съзнава отговорността си за проектирането, внедряването и поддържането на Система за управление на качеството;

  • Приобщавоне на персонала - ръководството се стреми да създава подходящи условия, стимулиращи неговите служители за пълноценно участие и проява на инициатива при изпълнение на дейностите. Ръководството счита, че най-ценният ресурс на фирмата са хората. Като управлява тяхната пригодност, мотивация и удовлетвореност ръководството се стреми да създаде атмосфера, в която хората са напълно отдадени на постигането на целите на фирмата;

  • Процесен и системен подход - създаваните и доставяните от фирмата продукти са резултат от протичането на взаимосвързани основни и допълнителни процеси, които се разглеждат и управляват като система, а не самостоятелно;

  • Непрекъснато подобряване е основна цел на Системата по качеството, която може да бъде постигната чрез непрекъснато наблюдение на протичането на процесите и предприемането на ефективни коригиращи и превантивни мерки;

  • Фактологичен подход при взимане на решения - системата за комуникации, управлението на документи и записи по качеството създават предпоставка за вземане на решения, основани на актуална информация;

  • Ефективно управление на взаимоотношенията със всички заинтересовани страни – основавайки се на принципа, че за продажбите на качествени продукти трябва да се вложат качествени материали, фирмата избира за свои доставчици водещите производители на съответните материали, както и се стреми да изгражда доверие във всички заинтересовани страни.


Настоящата Политика ще бъде преразглеждана ежегодно, в рамките на прегледите от ръководството.


В качеството си на Управетил декларирам собствената си отговорност за осигуряване на необходимите ресурси, за поддържане и развитие на Система за управление на качеството, с цел същата да функционира в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2015.Управител на „Акварел“ ООД:

/ Красимир Моллов /


Пловдив

01.07.2018